สอนคิดตามแนวทาง Thinking school

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

สอนคิดตามแนวทาง Thinking school

ผู้แต่ง : ศราวุธ สุตะวงศ์

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

ปีพิมพ์ : 2562

พิมพ์ครั้งที่: 1


รวบรวมองค์ความรู้จากความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่เป็นต้นแบบการสอนคิดให้กับสถานศึกษาอีกหลายแห่ง ซึ่งโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเรียนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552 โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแห่งการคิด หรือ Thinking School ไม่ต้องการให้เด็กเรียนแบบท่องจํา แต่เด็กควรจะต้องรู้จักคิดและแก้ปัญหาเป็นอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละคน เด็กมีความสุขในการเรียน เนื้อหาภายในเล่มมุ่งเน้นวิธีการใช้เครื่องมือสอนคิดประเภทต่าง ๆ แนะนําวิธีการใช้พร้อมกับแบบฝึกการใช้เครื่องมือแต่ละประเภท และที่สําคัญคือมีวิธีการเขียนแผนการเรียนรู้แบบสอนคิดให้อีกด้วย.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ