วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา

ผู้แต่ง : รัตนะ บัวสนธ์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2558

พิมพ์ครั้งที่: 5


การค้นหาและสร้างความรู้ความจริงทางการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในสภาพการณ์ทางการศึกษา อันจัดเป็นสภาพการณ์ทางสังคมชนิดหนึ่งนั้น จำเป็นต้องใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการค้นหาและสร้างความรู้ วิธีการหรือเครื่องมือที่กล่าวนี้ก็คือ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระ ทั้งส่วนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและตัวอย่าง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติควบคู่กันไป เหมาะสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาเล่าเรียนทางสาขาการศึกษา อาจารย์ผู้สอน นักวิชาการ และนักปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางการศึกษาตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ