นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูยุคใหม่เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูยุคใหม่เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : สุคนธ์ สินธพานนท์

สำนักพิมพ์ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 1


"นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนในยุคปัจจุบันได้เห็นแนวทางการจัดทำสื่อการสอน และพัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศควรรษที่ 21 มีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตรระดับชาติในปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งมีเป้าหมายในด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ