การศึกษาและวิชาชีพครู

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-03

การศึกษาและวิชาชีพครู

ผู้แต่ง : พรรณอร อุชุภาพ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือการศึกษาและวิชาชีพครู จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางการศึกษาหาความรู้วิชาชีพครู ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บท ซึ่งเนื้อหาแต่ละบทเป็นการนำแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจเนื้อหา ตลอดจนมีการสรุปและวิเคราะห์ท้ายบท คำถามท้ายบท และเอกสารอ้างอิงเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติมตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ