การวิจัยปฏิบัติการ

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-02

การวิจัยปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : ภัทราพร เกษสังข์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2559

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมจากตำรา หนังสือ และเอกสารจากภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยังนำเนื้อหาจากข้อค้นพบปัญหาและข้อควรระวังในการทำวิจัยปฏิบัติ การที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การสอน การทำวิจัย และจากการคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งเนื้อหาในเล่มกล่าวถึงแนวคิดการวิจัยปฏิบัติการ การดำเนินการวิจัยปฏิบัติการ เครื่องมือ เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการเขียนรายงานพร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์ที่พบในการเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลให้เห็นโดยที่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้สามารถศึกษาเป็นแนวทางนำ ไปทำวิจัยปฏิบัติการและการเขียนรายงานการวิจัยได้ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ