การรู้เรื่องภูมิศาสตร์  :ถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในชั้นเรียนที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์

อัปเดตล่าสุดเมื่อ:2020-09-02

การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ :ถอดบทเรียนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในชั้นเรียนที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์

ผู้แต่ง : กนก จันทรา

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2561

พิมพ์ครั้งที่: 1


หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์การสอน ได้อธิบายแนวคิดการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ของนักวิชาการและนักการศึกษาและหลักการพื้นฐานการสอนภูมิศาสตร์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหัวใจของการสอนภูมิศาสตร์ในเบื้องต้น นำเสนอเทคนิคและวิธีการสอนที่สนับสนุนการรู้เรื่องภูมิศาสตร์(Geo-literacy)ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจหลักสูตรและมโนทัศน์สำคัญในการสอนภูมิศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาและตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์และการใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนภูมิศาสตร์ ต้องเน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ความเชื่อมโยง เปรียบเทียบและให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้น รวบรวมตีความสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จากแหล่งสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านทำความเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันสุดท้ายคือการฝึกให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการมีส่วนรวมจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบธรรมชาติ.ตรวจสอบสถานะหนังสือในระบบ