บริการผลิตสื่อวิดีทัศน์

ผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน บันทึกเทปโทรทัศน์ ผลิตรายการ สปอตโทรทัศน์ และสารคดีรายการ


บุคลากรงานผลิตสื่อวิดีทัศน์


นายชาญชัย บุญคุ้ม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

โทร. 1831 chanchai.b@ubu.ac.th

นายธนาชัย โสภามี

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

โทร. 3134 thanachai.s@ubu.ac.th