บริการโสตทัศนูปกรณ์

ติดตั้ง ควบคุม อุปกรณ์ประเภท เครื่องเสียง-ฉาย ยืม-คืน โสตทัศนูปกรณ์บอร์ดฯ

บุคลากรบริการโสตทัศนูปกรณ์


นายเสถียร พระใหญ่

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

โทร. 1830 satain.p@ubu.ac.th