บริการบันทึกเสียง

บันทึกเสียง การสอน ดนตรี สปอตวิทยุ และรายการสารคดี


บุคลากรบริการบันทึกเสียง


นายอดิศักดิ์ กิจแสวง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

โทร. 1835 adisak.k@ubu.ac.th