มัลติมิเดีย

ผลิต e-Book เพื่อเป็นสื่อการสอน Presentation Interactive Multimedia


บุคลากรบริการมัลติมิเดีย


นายวรพจน์ นวลสกุลย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

โทร. 1833 vorapot.n@ubu.ac.th