หอสมุดกลาง  บริการข้อมูล/สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในช่วง COVID-19

มาตรการ  สำนักวิทยบริการ
-  มาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) : ปิดสำนักวิทยบริการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

-  มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในสำนักวิทยบริการ (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563)
มาตรการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-  มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) : แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563)

-  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563)

-  บันทึกข้อความ ที่ อว 0604.2.3/ว 1440 วันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี คำสั่งที่ 17646/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563)

-  มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) : ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563)

-  Email : library@ubu.ac.th
-  Facebook : UBU Library
-  เบอร์โทรติดต่อ : 081-877-1892, 095-602-3471