หน่วยงานความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว

 

1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ภายใน 1477 
โทรสาร 0-2940-5834

2. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2800-2680-9 ต่อ 4265
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-2929 
โทรสาร : 0-2215-3617, 0-2218-2907
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-7444, 
0-2504-7445 
โทรสาร : 0-2503-3600 
มือถือ : 08-7100-1983

5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-53873500 (สำนักงาน), 0-53873513 (งานบริการ) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5391-6330-1, 
0-5391-6316 โทรสาร : 0-5391-6314
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-334, 0-7567-3351
, 0-7567-3360 โทรสาร : 0-7567-3376
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2579-1111 
ต่อ 1208, 1177, 1190 
โทรสาร : 0-2579-1111 ต่อ 1290
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2697-6260, 0-2697-6262
, 0-2697-6251, 0-2697-6257
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2244-5306
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-216386 
โทรสาร : 055-216386
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ : 044-521388 
โทรสาร : 044-521388-106
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2298-5637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

15. มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R)

333 Lao Peng Nguan 1 Tower 20B Vibhavadee-Rangsir Rd., 
Chatuchak Bangkok,Thailand 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-272-1552-3 โทรสาร : - 02-272-1551 มือถือ : 089-133-5644
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 บี ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2272-1552-3, 0-2618-8251-2 
โทรสาร : 0-2272-1551
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

17. ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ : 045-814676 
โทรสาร : 045-814677
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18. ห้องสมุดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5903
, 0-5388-5917 โทรสาร : 0-5388-5900
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20. สำนักบรรณสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2727-3737 
โทรสาร : 0-2375-9026
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

21. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

22. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ / แฟกช์ : 076-240221

23. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-466666
ต่อ 3530-3533

24. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
โทรศัพท์ : 0-2529-1967,0-2529-1976

                             

25. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตึก 31 ชั้น2เลขที่ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

26. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เลขที่ 38 ม. 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

27. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

28. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491,
Fax. 0-4375-4358

29. สำนักหอสมุดวิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 298 ถ.สรรพาวุธ เขต/แขวง บางนา กทม. 10260 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 02-744-7356 ต่อ 148-150

Fax: 02-398-1356

30. โรงเรียนนายเรือ

204 โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

31. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7428-2352 
โทรสาร 0-7428-2398

32. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2147

33. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

34. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร : 02-312-6300 ต่อ 1418

35. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. 0-4535-3136

อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

37. โรงเรียนสา

เลขที่ 7 หมู่ 8 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
โทรศัพท์:+(66) 54781764
แฟกซ์:+(66) 54781774
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

38. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-2222 ต่อ 3461

39. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน): TGO

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9790 
โทรสาร : 02-143-8400 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40. โรงเรียนหนองเรือวิทยา

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

 

41. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

                          

42. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตำบล สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 

43. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

 

44. ห้องสมุดพูนทวีสิน โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

45. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

46. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 

47. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
318 ถนน วันลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

48. ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


 49. สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เลขที่ 1 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

 50. ห้องสมุดศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อาคารหอสมุดอนุสรณ์10ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

 51. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Joomla Template by Joomla51.com