มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลกำกับ/ติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี